Consell Parroquial de Pastoral.

Es l’orgue assessor del rector. Constituït per representats dels grups parroquials i comunitats religioses programa i revisa l’acció pastoral de la Parròquia.

Funcionament: Una trobada trimestral, amb un mínim de dues trobades anuals una a principi i fi de curs.

 

Consell parroquial d’Assumptes Econòmics. 

Es l’orgue assessor del rector en el capítol referent a l’administració del Patrimoni Parroquial. Està constituït per distints membres designats pel rector o Consell Parroquial de Pastoral.

Funcionament: Un mínim de dues trobades a l’any.