Dades Parroquials

Dades Parroquials

Parròquia de Sant Antoni Abat

C/ Plaça de l’Església 1 -  Apartat de correus 161

07420 Sa Pobla

Telf: 971540294

 

Email: parroquiasapobla@gmail.com

 

Preveres:

Mn. Felip Salvador Diez i Forteza

Telf: 608172914

 

Mn. Pere Gerard Bestard i Muntaner

Telf: 607493596

Dades Parroquials